Friday, August 29, 2014

ခင္သာဇာတိ ေမာင္သာဂိ(၁၂)


အခန္း(၁၂)ယဥ္ေက်းမႈနဲ႕ကိုရင္သာဂိ
  
         
               ကုိရင္သာဂိသည္ ကိုရင္ဝတ္ဖို႕ အတြက္ အခ်ိန္ကာလ အတိုင္းအတာ တခုထ္ိၾကာျမင့္စြာေစာင့္
ဆိုင္းခဲ့ရသည္။ အခု မိမိရဲ႕ ဆႏၵအတိုင္း ကိုရင္ ဝတ္ခြင့္ရခဲ့ေပျပီ။  ရရွိခဲ့ေသာ အခြင့္အေရးကို  လက္လြတ္မ
ခံသင့္    ဟု နားလည္သည္။    အခြင့္သာခိုက္မွ မလိုက္ခ်င္လွ်င္ အမိုက္နင့္ျပင္ ရွိေသးေလလိမ့္လား၊ အခြင့္
သာဆဲမွ  မခဲခ်င္လွ်င္  အလြဲနင့္ျပင္  ရွိေသးေလလိမ့္လား၊    အခြင့္သာတုန္းမွ  မရုန္းခ်င္လွ်င္  အရံႈးနင့္ျပင္
ရွိေသးေလလိမ့္လား  စသည္  စသည္ျဖင့္ ငယ္စဥ္  ေတာင္ေက်းကေလး  ဘဝကတည္းက ဆရာေတာ္ၾကီး
ကုိုယ္တိုင္ ႏႈတ္တိုက္ သင္ၾကား ေပးထားသည့္ အဆုံးအမ လကၤာပိုဒ္ေလးမ်ားကို အထပ္ထပ္အခါခါရြတ္ဆို
သည္။   ႏွလုံးသား  ေရးရာမ်ားကို   ကာမတဏွာ အျဖစ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊  သံသရာ    လည္ပတ္ျခင္း၏  အေၾကာင္း    အျဖစ္ျဖင့္  လည္းေကာင္း   ရႈျမင္နိုင္ေအာင္   ၾကိဳးစား၍   မရခဲ့ေသာ္လည္း မိမိဝတ္ဆင္ထား
ေသာအရာ (သကၤန္း) သည္ ဘုရားပေစၥကဗုဒၶါ  စေသာ ပုဂိၢဳလ္ျမတ္တို႕၏ အသုံးအေဆာင္ပါလား ဟူသည့္
အသိတစ္ခ်က္ေၾကာင့္  သကၤန္းႏွင့္ ႏွလုံးသားေရးရာ မ်ားကို  စည္းတဖက္ျခား ေစနိုင္ခဲ့သည္။   ထို႕ေၾကာင့္
ေရႊရီ ဟူေသာနာမည္ႏွင့္ ရင္ခုန္သံ ဟူေသာ ခံစားခ်က္ မ်ားသည္ပင္လွ်င္ စၾကာဝဠာ တံတိုင္းၾကီး၏ အျပင္
ဘက္တြင္ေရာက္ရွိေနေပျပီ။


                  အခ်စ္ေၾကာင့္ စိုးရိမ္ေသာကဗ်ာပါဒမ်ားျဖစ္ရ၏။
                  အခ်စ္ေၾကာင့္ ေဘးဥပါဒ္အႏၱရာယ္မ်ားက်ေရာက္ရ၏။
                  ရင္ခုန္ျခင္း  ဟုဆိုအပ္ေသာ   အခ်စ္မရွိသူအား   စိုးရိမ္ေသာကဗ်ာပါဒ  ႏွင့္  ေဘးဥပါဒ္ အႏၱ
                  ရာယ္မ်ား   သည္   မည္သို႕ေသာ နည္း     ျဖင့္ ကပ္ေရာက္    ျဖစ္ေပၚ နိုင္ ပါ ဦး မည္နည္း။
ကိုရင္စဝတ္သည့္ေန႕၌ပင္ ဆရာေတာ္က ကိုရင္သာဂိအား ေခၚယူဆုံးမ သြန္သင္ခဲ့သည့္ထိေရာက္လွေသာ
ဆုံးမစာ အတိုကေလးပင္ျဖစ္သည္။  ၄င္းစာတိုေလးျဖင့္ပင္ ကိုရင္သာဂိတစ္ေယာက္ အခ်စ္နာက်ျခင္းမွ နာ
လန္ျပန္ထူနိုင္ခဲ့သည္။   ၄င္းစာေၾကာင္းတိုေလး မ်ားကို  ရြတ္ဆို၍   ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္လည္း မ်ားစြာေသာ
သတါြတို႕ကို  တဏွာေပမတို႕၏ ကင္းရာေဝးရာ   နိဗၺာန္ျပည္ၾကီးသို႕ အေရာက္ ပို႕ေပးနိုင္ခဲ့့သည္ မဟုတ္ပါ
ေလာ။   ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္ သည္ပင္ သာဂိအတြက္ မ်ားစြာ တန္ဖိုး ၾကီးမားေသာ ဆရာသခင္ ေက်း
ဇူုးရွင္ျဖစ္ခဲ့သည္။  အလြန္ အင္မတန္ ၾကီးမားေသာ အခ်စ္လႈိင္း ထန္ပိုးသည္  ႏုနယ္သည့္ ႏွလုံးသားပိုင္ရွင္
ကိုရင္သာဂိကိုတိုက္ခတ္လာခဲ့သည္။ဆရာေတာ္သည္ ၄င္းအခ်က္ကိုသိသည္။ နားလည္သည္။သာဂိခံေနရ
ေသာ ဒုကၡဆင္းရဲ ကိုမခံေစခ်င္ သလို ၄င္း အခ်စ္လႈိင္း ထန္းဖိုးနဲ႕  အတူ  ေမ်ာပါလြင့္စင္  သြားမည့္ လူငယ္
တေယာက္၏ ဘဝကိုလည္း သနားသည္။  ထို႕ေၾကာင့္ ကိုရင္သာဂိကိုအရိပ္တၾကည့္ၾကည့္ျဖင့္ပင္ဥေပကၡာ
ဆန္ဆန္ေနျပခဲ့သည္။  ေျပာခ်ိန္တန္ေသာအခါ တြင္ကား  တေန႕တရက္ တနံက္မွ် မျခားေစပဲ ေျပာခ်လိုက္
သည္။ ဗုဒၶ၏တိက်ေသာ အဆုံးအမ၊ ဆရာေတာ္၏ မွန္ကန္ေသာ ကရုဏာေစတနာ၊ကိုရင္သာဂိ၏ ျဖတ္ထိုး
ဥာဏ္ ႏွင့္  ရတနာျမတ္ သုံးပါး အေပၚ ယုံၾကည္္  ကိုးစားမႈ မ်ားေၾကာင့္ မွန္ကန္ေသာလမ္းေပၚတြင္ရွင္းလင္း
ေသာအျမင့့္ႏွင့္ျမန္ဆန္စြာေလွ်ာက္လွမ္းနိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
       ရေတာင့္ရခဲလွေသာ  သမဏသုခ ႏွင့္ ငါသည္ ေလာက အတြက္ အက်ဳိးရွိေသာလူသား ျဖစ္ရမည္ ဟူ
သည့္   အဓိ႒ာန္၊  အခ်ိန္သည္ ေရြ႕လွ်ားေနသေရြ႕ မိမိ၏ ဘဝသည္လည္း ေျပာင္းလဲတိုးတက္ ေနရမည္ဟူ
ေသာ  ေလာက၌  ရွိသမွ်  လူသား အားလုံး လက္ကိုင္  က်င့္သုံးရမည္ ဟု  နားလည္ထားသည့္  ႏွလုံးသား
ဓါတ္ခံ အသိတရားတခု၊ ၄င္းတို႕ အားလုံးကို ေပါင္းစပ္၍   စာဖတ္သည္။  စာက်က္သည္။တရားထိုင္သည္။
ေလာက ၌ ေထြျပားလွစြာ ဖြင့္ဆိုၾကေသာ လူဘဝ၏ အဓိပၸယ္ကို စဥ္းစားသည္။  အခ်ိန္ ရရင္ ရသလို ဆရာ
ေတာ္ကို  ခ်ဥ္းကပ္ ခစားသည္။   မရွင္းလင္း   နားမလည္ေသာ  ပုစၦာမ်ား  ဝါဒေရးရာ မ်ားကို  ေမးေလွ်ာက္
သည္။  ေဆြးေႏြးသည္။  ဆရာေတာ္ကလည္း စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြး ေျဖၾကားေပးသည္။
        ထိုသုိ႕ေဆြးေႏြးသည့္အခါတိုင္းမွာ ကိုရင္သာဂိသတိထားမိသည့္ အရာႏွစ္ခုရွိသည္။ဆရာေတာ္သည္
မိမိႏွင့္  စကားေျပာတိုင္း မင္း၊  ငါ စသည္ ေျပာဆိုျခင္းမရွိပဲ  အရွင္ဘုရား၊  တပည့္ေတာ္၊  ကိုရင္စသည္ျဖင့္
သုံးႏႈန္းသည့္ အခ်က္ ႏွင့္ ဘယ္အရာသည္ မွန္သည္   ဘယ္အရာကို ဒီလိုပဲ မွတ္ရမည္ ဒါဟာပုံေသနည္းပဲ
စသည္ျဖင့္မေျပာဆိုပဲ ဒီအယူအဆကေတာ့ျဖင့္ ဒီက်မ္းဂန္ကျဖစ္ျပီး ဟိုအယူအဆကေတာ့ အတၱေနာမတ ိိိိိိိ(ကိုယ္ပိုင္အယူအဆ) ျဖစ္တယ္၊အဲ့ဒါကိုမွယုတၱိရွိမရွိကိုယ္တိုင္ဆုံးျဖတ္လကၡံဖို႕စသည္ျဖင့္
 ေျပာဆိုဆုံးမေဆြးေႏြးေလ့ရွိသည့္အခ်က္တို႕ပင္ျဖစ္သည္။အေျဖကိုတန္းမေပးပဲကိုယ္တိုင္စဥ္းစားေတြးေခ
ၚေစျခင္းႏွင့္ မိမိေမးေသာ ပုစၦာမ်ားကို မူတည္၍ ေမးခြန္းကို  တဖန္ျပန္ထုတ္ခါ အေျဖမွန္ကို ရရွိေစျခင္းျဖစ္ သည္။ ဤသို႕ေဆြးေႏြး သြန္သင္မႈ မ်ားေၾကာင့္လဲ အေတြးအေခၚမ်ား အယူအဆမ်ား ကိုယ္ပိုင္ ဆုံးျဖတ္နိုင္စြမ္းမ်ား တေန႕တျခား တိုးပြားလာမွန္း သတိ ထားမိခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ေလ့လာေလ လိုက္စားေလ ေလ့လာစရာ လိုက္စားစရာ မ်ား မ်ားစြာ က်န္ရွိေနမွန္းပို သိေလ ျဖစ္လာသည္။ ကိုယ္တိုင္ သတိထားမိသည့္ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ အမူအရာ သြင္ျပင္ ႏွစ္ခု တြင္ယုတိၱ ႏွင့္ တိုင္းတာ လက္ခံဖို႕ ကို အဘခ်ိဳ ေျပာဆိုဆုံးမ ခဲ့ဘူး၍  နားလည္သေယာင္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း မ်ားမၾကာမွီ ကာလ အေတာ အတြင္း ေလးကမွ ကိုရင္    ျဖစ္ခဲ့ေသာမိမိအား     ကိုရင္   အရွင္ဘုရာ းတပည့္ေတာ္စသည္ျဖင့္  ေခၚေဝၚ  သုံးႏႈန္း  ေျပာ ဆို  ဆက္ဆံျခင္းကိုမူ ေမးၾကည့္ သင့္ေၾကာင္း   နားလည္လိုက္သည္။  မိမိကိုယ္တိုင္ပင္ အကို အားလုံးကို  နင္ နဲ႕ ငါ ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေျပာဆို ဆက္ဆံခဲ့သည္။  ကိုယ္ တေယာက္တည္း လဲမဟုတ္၊  လက္လွမ္းမွီသိရသမွ်  ရြာနည္းခ်ဳပ္စပ္မွ   ရြာသူရြာသားအားလုံး ညီအကိုအခ်င္းခ်င္း သူငယ္ခ်င္းအခ်င္းခ်င္း  အသက္အရြယ္ကုိ သိပ္မၾကည့္။  မင္း ငါ စသည္ျဖင့္ပင္ သုံးႏႈန္း ေခၚေဝၚခဲ့သည္။   ဒီေန႕ေတာ့ ၄င္းကိစၥအား ေမးျဖစ္ေအာင္ေမးလိုက္ေတာ့မည္  ဟုဆုံးျဖတ္ လိုက္သည္။
                   ေႏြရာသီ၏   သာယာေသာ ညတညတြင္   ေက်ာင္းထဲမွ လွမ္းၾကည့္ လိုက္လွ်င္   ပတ္ ပတ္
လည္၌   ရိပ္သိမ္းထားျပီးေသာ  လယ္ကြင္းကုိ   မျပည့္တျပည့္  ျဖစ္ေနေသာ   လမင္းၾကီး၏အလင္းေရာင္
ေၾကာင့္   တေမွ်ာ္တေခၚၾကီး  လွန္းၾကည့္ရင္း   ရင္သပ္ရႈေမာနိုင္မည ္ျဖစ္သည္။  ညသည္တိတ္ဆိတ္သည္
ဆိုေသာ္လည္း  တခါတရံ  တကၽြီကၽြီ တအီအီျဖင့္ ေတာမွအျပန္  ႏြားလွည္းသံမ်ားကိုမူ   မၾကာ မၾကာၾကား
ရတတ္သည္။  ၄င္းတို႕၏ အသံမ်ား ကိုပင္ ဘာရယ္မဟုတ္  တာဝန္တခု အျဖစ္  နားလည္ထားေသာရြာေန
အိမ္မွ  ေခြးမ်ားက လိုက္လံ၍  ေဟာင္ေနေသာ အသံ မ်ားကိုလည္း ရံခါ ၾကားရတတ္သည္။   သို႕ေသာ္ ခပ္
လွမ္းလွမ္းမွ  ျဖစ္၍ အေတာ္အသင့္ ရင့္က်က္ေနျပီျဖစ္ေသာ ကိုရင္သာဂိ၏  သမာဓိ  ေခၚ  စိတ္၏တည္ျငိမ္
မႈကိုေတာ့ အေႏွာက္အယွက္  မျဖစ္ေစနိုင္ခဲ့ေပ။  သဘာဝတရားၾကီးက လူသားအားလုံးကိုအခမဲ့ ေပးထား
ေသာ လွပသည့္ လေရာင္ႏွင့္   တျဖဴးျဖဴး တိုက္ခတ္လာေသာ ေလေျပႏုေလးကို   ခံစားရန္   ေက်ာင္းေပၚမွ
ဆင္းလာခဲ့သည္။    ေက်ာင္းေရွ႕  မုဒ္ဦး  ေဆာင္းတန္းတြင္  ဆရာေတာ္ စၾကၤန္  ေလွ်ာက္ေနသည္ ကိုေတြ႕
လိုက္၍  ဆရာေတာ္အတြက္ အေႏွာက္အယွက္မ်ားျဖစ္ေလမလား ဟူေသာအေတြး ႏွင့္အတူ ေက်ာင္း ေပၚ
သို႕  ျပန္တက္ရန္ စဥ္းစားလိုက္သည္။  ထိုစဥ္ ဆရာေတာ္က လွမ္းေခၚသည္။
ကိုရင္သာဂိ မၾကိမ္းေသးဘူးလား..
တင္ပါတပည့္ေတာ္အိပ္မေပ်ာ္လို႕လမ္းေလွ်ာက္ရင္းတရားမွတ္ရင ္ေကာင္းမလားဆိုျပီးဆင္းလာခဲ့တာပါဘုရား….
ေအး…  ေအး ..  ေကာင္းေပတာပဲ..  ကိုရင္သာဂိ… တပည့္ေတာ္လည္း အိပ္မေပ်ာ္လို႕ ဆင္းလာျပီး တရား
မွတ္ေနတာ….လာေလ တပည့္ေတာ္နဲ႕   နည္းနည္းပါးပါး   တရားေလး  ဘာေလး  ေဆြးေႏြး ၾကတာေပါ့…
ဆရာေတာ္၏  စကားအဆုံး၌  ေက်နပ္မႈမ်ား ရလိုက္သည္။  ဟုတ္တယ္။  ဆရာေတာ္ကို ေမး ေလွ်ာက္စရာ
ေတြရွိေသးတယ္။     အခြင့္သာတုန္း  ေမးေလွ်ာက္ လိုက္ဦးမယ္   ဟု ေတြး၍   ဆရာေတာ့္ သို႔ ထံဦးတည္
ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သည္။ဆရာေတာ္က ေက်ာင္းမုဒ္ဦး ထိုင္ခုံေလးေပၚတြင္ထိုင္၍ ကိုရင္သာဂိက မနီးလြန္း၊ မေဝးလြန္း၊     ေရွ႕တည့္တည့္၊     ေနာက္ေက်ာ၊     ေလညာအရပ္၊     ျမင့္ေသာအရပ္   ဟူေသာ  လူၾကီး
သူမ မ်ားႏွင့္ ေျပာဆို ဆက္ဆံ   ခစားရာတြင္  အျပစ္ရွိေသာ  ေနရာ ေျခာက္မ်ိဳးကို   ေရွာင္ရွား၍  သင့္တင့္
ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာတြင္ ခုန္ငယ္တလုံးႏွင့္ ေနရာယူလိုက္သည္။
        ကိုရင္သာဂိ…   တပည့္ေတာ္နဲ႕   ေဆြးေႏြးခဲ့တာ  ေတြလ ဲမ်ားျပီ…  ဖတ္ခဲ့တဲ့စာအုပ္  ေတြလဲမ်ားျပီ..
ေျပာခဲ့တဲ့  အေၾကာင္းအရာ ေတြကလ ဲဆုံလို႕ ၊  အဲ့ဒိအထဲ  ကိုရင့္အတြက္ ဘာေတြ ထူးျခားမႈရွိျပီးဘာေတြ
ကိုေတြေဝေနေသးလဲ ဆိုတာ  တပည့္ေတာ္ကို နည္းနည္းေလာက ္ေျပာျပလို႕ ရမလား… ဆရာေတာ္စတင္
လိုက္ေသာ စကားႏွင့္  ကိုရင္သာဂိ ေမးျမန္း ေလွ်ာက္ထားခ်င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ  အံဝင ္ခြင္က် ျဖစ္
ေန၍  တုံ ့ဆိုင္း ေလးလံျခင္း မရွိပဲ လိုရင္းကို ေလွ်ာက္ထားလိုက္သည္။
       တပည့္ေတာ္ မရွင္းတာက ကိုရင္ဝတ္တာ တစ္လေတာင္ မျပည့္ေသးတဲ့  တပည့္ေတာ္နဲ႕ စကားေျပာ
တဲ့အခါမွာ ဆရာေတာ္  အေနနဲ႕  မင္း၊  ငါ  ဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းေတြကို  ထည့္မသုံးပဲ  အရွင္ဘုရား၊ တပည့္
ေတာ္ဆိုတဲ့  အသုံးအႏႈန္းေလး ေတြကိုပဲ သုံးတာကို  သတိထားမိတယ္ဘုရား၊  အဲ့ဒါနဲ႕ပတ္သက္ျပီးတပည့္
ေတာ္က  သိခ်င္တာပါဘုရား… ဘာျဖစ္လို႕  အဲ့သလို သုံးႏႈန္းရသလဲ ဆိုတာရယ္၊  အဲ့ဒိလိုမသုံးရင္ဘယ္လို
အျပစ္ေတြ  ျဖစ္ေပၚနိုင္ျပီး၊   သုံးရင္ေရာ ဘယ္လို အက်ဳိဳးတရား  ေတြျဖစ္ေပၚလာနိုင္လဲ   ဆိုတာကိုလဲ သိပါရေစ ဘုရား…..။
ေကာင္းျပီကိုရင္သာဂိ…  ဒါဟာေမးသင့္တဲ့  ေမးခြန္း  ေတြးသင့္တဲ့အေတြးပါ…  တပည့္ေတာ္ တို႕ကိုဘုရား
သားေတာ္  လို႕ပဲေျပာေျပာ   ရဟန္းသံဃာ  လို႕ပဲဆိုဆို   ၾကီးမားတဲ့အဖဲြ႕အစည္းၾကီးတခု  ဆိုတာကိုေတာ့
ျငင္းလို႕မရဘူး။  ျမတ္စြာဘုရားဟာ ပရိနိဗၺာန္ မစံခင္ကတည္းက  ရဟန္းေတြ  သာမေဏေတြကိုသိကၡာပုဒ္
ေတြ ပညတ္ထားခဲ့တယ္၊  အဲ့ဒိ သိကၡာပုဒ္ေတြကို ဘယ္ ရဟန္း သာမေဏ မွလ ဲေလ်ာ့ျပီး က်င့္လို႕မရသလို
ဘယ္  ရဟန္း  သာမေဏ မွလဲ ပိုျပီး က်င့္စရာမလိုဘူး။  အားလုံးကိုကြက္တိျဖစ္ေအာင္ပညတ္ခဲ့တယ္။ၾကီး
ပြား တိုးတက္ခ်င္တဲ့   အဖဲြအစည္းတစ္ခု မွာ…အဲ..ဒီေနရာမွာ   ၾကီးပြား တိုးတက္တယ္ ဆိုတာ  မိမိအဖဲြ႕အ
စည္းရဲ႕  ရည္ရြယ္ခ်က္ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ေအာင္ သြားနိုင္တာကို ဆိုလိုတာေပါ့။   တပည့္ေတာ္တို႕သံဃာ့
အဖဲြ႕အစည္းၾကီးရဲ႕ ပန္းတိုင္ရည္ရြယ္ခ်က္က ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့တဲ့ တရားေတာ္ေတြကို ေလ့လာဖို႕၊က်င့္သုံးဖို႕
ျပီးေတာ့  ကမၻာတဝွမ္းမွာ ရွိေနတဲ့ လူသားေတြကို သိေအာင္လုပ္ေပးဖို႕၊  က်င့္ၾကံ အားထုတ္နိုင္လာေအာင္
လမ္းျပ ကူညီ ေဆာင္မ ေပးဖို႕ျဖစ္တယ္။  ဒါေတြဟာ လုပ္ေဆာင္ရမဲ့အလုပ္ ေတြျဖစ္တယ္၊အဲ့ဒါေတြကိုလုပ္
ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ နိဗၺာန္ သို႕မဟုတ္  ေလာဘ  တဏွာတို႕ ခ်ဳပ္ျငိမ္းရာ အရပ္ကို ေရာက္ရွိၾကလိမ့္မယ္။  အဲ့
ဒါကိုပဲ   ျငိမ္းခ်မ္းေရး  လို႕ေခၚတယ္။  လိုရင္းကို ေျပာရရင္ေတာ တပည့္ေတာ္တို႕  သံဃာအဖဲြ႕အစည္းၾကီး
ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့   ပန္းတိုင္ဟာ  ျငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတိုင ္ျဖစ္တယ္။  အဲ့ဒီ  ျငိမ္းခ်မ္းေရး  ဆိုတဲ့ ပန္းတိုင္ကို
တပည့္ေတာ္ တို႕က အဖဲြ ့အစည္းနဲ႕ ခ်ီတက္ၾကမွာ။  အဲ့ဒိလို  ခ်ီတက္တဲ့ေနရာမွာညီညြတ္ဖို႕လိုတယ္၊  ျငိမ္း
ခ်မ္းေရး  ခရီးကို ေလွ်ာက္လွမ္းမွာ  ျဖစ္တဲ့အတြက္  ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း နဲ႕လဲ   ေလွ်ာက္လွမ္းၾကဖို႕ လို႕တယ္။
အဲ့ဒိလို   ျငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးကို   ညီညီညြတ္ညြတ္    ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႕ ေလွ်ာက္လွမ္းနိုင္ဖို႕ အတြက္ သံဃာ့
အဖဲြ႕အစည္းဝင္ေတြ  အားလုံး အျပန္အလွန္ ရိုေသ ေလးစားမႈရွိဖို႕လိုတယ္။  ျပီးေတာ  ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးကို
ခ်ီတက ္ၾကတဲ့ အခါမွာလဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္ေတြ မေပ်ာက္ပ်က္ဖို႕ လိုအပ္တယ္   ဟ ုေျပာရင္း   လွ်ပ္တ
ျပက္    တိုက္ခတ္လာေသာ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ေလကေလး ကို ခံစားရင္း အဆုံးမရွိ က်ယ္ျပန္႕လွေသာအဇဋာ
ေကာင္းကင္ျပင္ၾကီးကို တခ်က္ ေမာ့ၾကည့္ လိုက္သည္။
ဒါဆိုရင္ အဲ့ဒိ   ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္  ဆိုတာ  ဘာေတြလဲဘုရား ...ကိုရင္သာဂိ   ကစိတ္ဝင္တစားျဖတ္ေမး
လိုက္သည္။
ျငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္ ဆိုတာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္ မူခဲ့တ့ဲ   တရားေတာ္ေတြအဆုံးအမ ေတြေပါ့
အထည္ျဒပ္ အားျဖင ့္ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့   ပိဋကပ္သုံးပုံ  စာအုပ္ေတြေပါ့။အဲ့ဒါကိုပဲသာသနာလို႕ေခၚၾက
တာပါပဲ။    သာသနာဆိုတာ ကြယ္ေပ်ာက္သြားရင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္ ၾကီး   ကြယ္ေပ်ာက္ သြားတာေပါ့ ကိုရင္သာဂိရဲ႕..     ျငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္    လို႕ေခၚတဲ့     သာသနာေတာ္ၾကီး  ကြယ္ေပ်ာက္    သြားနိုင္တဲ့
အေၾကာင္းတရား ေတြအမ်ားၾကီးရွိတယ္။  အဲ့ဒိ အထဲမွာ  အညမေည အဂါရေဝါ   ဆိုတဲ့ အခ်က္ ကသိပ္ျပီး
ေတာ့အေရးၾကီး.. အညမေည- အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္၊  အဂါရေဝါ- မရိုမေသ မခန္႕ေလးစားလုပ္မယ္ ဆို
ရင္ သာသနာ ကြယ္နိုင္တယ္၊    ျငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္ၾကီး  ေပ်ာက္ပ်က္ သြားနိုင္တယ္၊  လမ္းစဥ္ ေပ်ာက္မွ
ေတာ့   အဖဲြ႕အစည္း ဆိုတာၾကီးလဲ ရွိမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး၊    အဖဲြ႕အစည္း မရွိေတာ့ဘူးဆိုမွေတာ့ပန္းတိုင္
ေတြ    ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြလဲ    ဘယ္ေရာက္နိုင္ေတာ့မလဲ    ကိုရင္သာဂိရဲ႕၊    အဖဲြ ့အစည္း  တခုအတြက္
ပန္းတိုင္  ေပ်ာက္တာ ဟာ အရႈံးေပၚတာပ ဲကိုရင္..။
ဆရာေတာ္၏  စကားအဆုံး၌  ကိုရင္သာဂိ အတြက္   ေတြးေတာစရာမ်ား   ေမးျမန္စရာမ်ား...  ဆက္လက္
ေဆြးေႏြးစရာ မ်ားသည္ မ်ားသည္ထက္ မ်ားလာခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ဆရာေတာ္ကပင္ ဆက္လက္  မိန္႕ၾကားေနသျဖင့္  ျငိမ္ျပီး နားေထာင္ေနသည္။
        အဲ့ဒိလို ကိုယ့္ရဲ႕မရိုမေသ မခန္႕ေလးစားလုပ္လိုက္တဲ့ အခ်က္ေလး တခ်က္ေၾကာင့္ကမၻာေလာကၾကီး
တခုလုံး အတြက္ ဘုရားရွင္ ေပးသနား ေတာ္မူခဲ့တဲ့   အဆုံးအမ၊   သာသနာ၊  ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ၾကီးက
ေပ်ာက္ကြယ္  သြားမွာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။   ဒါေပမဲ့…     ကိုယ္လို လူေတြ မ်ားလာရင္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားနိုင္
တယ္။  ျပီးေတာ့ အဲ့ဒိလို  ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕  ေဝးရာေဝးေၾကာင္းလုပ္တဲ့ လူထဲမွာလဲ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုမပါေအာင္
ၾကိဳးစားရမယ္။  မလုပ္နိုင္တဲ့ လူကိုေတာ့ သာသနာဖ်က္ လို႕ေခၚတယ္။
         ကိုယ္က အေသးအမႊား ဟု ထင္မွတ္ထားေသာ အရာေလးဟာ သာသနာဖ်က္တေယာက ္ျဖစ္နိုင္တဲ့
အေနအထား  ထိေတာင္ရွိေနပါလား ဟု ေတြးျပီး  ၾကက္္သီးေမြးညင္းမ်ား ပင္ထမိသည္။  ထို႕ေနာက ္ဆရာ
ေတာ္က ဆက္လက္မိန္႕ၾကားသည္။
         ကိုရင္သာဂိဟာ အခုခ်ိန္မွာ ငယ္ရြယ္ေသးတဲ့ သူတေယာက ္ျဖစ္တဲ့အတြက္  ေနာက္ဆယ္ႏွစ္အႏွစ္
ႏွစ္ဆယ္  စသည္မွာ လူ႕  အဖဲြ႕အစည္း ထဲ    လူသားတေယာက္ရဲ႕  တာဝန္ ေတြကို    ထမ္းေဆာင္ရလိမ့္
မယ္။   အဲ့ဒိ အခ်ိန္မွာ ကိုရင္သာဂ ိဟာ    သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္း  ဝင္တဦးလ  ဲျဖစ္ေကာင္း  ျဖစ္မယ္၊  တျခား
လူမႈ အဖဲြ႕အစည္း ဝင္တဦး လဲျဖစ္ရင ္ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။   အဖဲြ႕အစည္းဆိုတာၾကီးနဲ႕  ဘယ္လိုမွကင္းလို႕မ
ရတဲ့သူ တေယာက္ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္ လို႕ဆိုလိုတာေပါ့။ ေခါင္းေဆာင္ ေနရာ မွာလဲ ရွိခ်င္ ရွိွိနိုင္ သလို ေနာက္လိုက္ငယ္သားတေယာက္ရဲ႕ ေနရာမွာလ ဲရွိနိုင္တယ္။  ေနရာဆိုတာကေတာ့ကိုရင့္ရဲ႕အမ်ားအ
ေပၚ   ဘယ္ေလာက္ စြန္႕လႊတ္နိုင္သလဲ…  ဘယ္ေလာက္ အက်ိဳးတရား ျပီးေျမာက္ေအာင္   ေဆာင္ရြက္နိုင္
သလဲ… ပန္းတိုင္ ကိုျမန္ျမန္ေရာက္ေအာင္ ဘယ္လို ေလွ်ာက္လွမ္း နိုင္သလဲ ဆိုတဲ့အခ်က္ ေပၚမွာပဲ မူတည္
ေနတယ္။  တပည္ေတာ္ ကိုရင ္နဲ႕ စကားေျပာတိုင္္္း  ေဟ့ေကာင္သာဂိ လို႕မေခၚတာဟာ ကုိရင့္ကိုတေလး
တစား ဆက္ဆံတာ၊  အဲ့ဒါကို  ဂါရဝတရား လို႕ေခၚတယ္။  ကိုယ္ကိုယ္ကို   တပည့္ေတာ္ လို႕ ေျပာတာဟာ
ကိုယ္ကိုယ္ကို ႏွိမ္ခ်တာ၊  အဲ့ဒါကို   နိဝါတ လို႕ေခၚတယ္။  ကိုရင္သိတဲ့အတိုင္းပဲ ဂါရဝ နဲ႕နိဝါတဆိုတာဟာ
ဗုဒၶရဲ႕ မဂၤလာတရားေတာ္နဲ႕ အညီျဖစ္တဲ့အတြက္ ေကာင္းက်ဳိးတရား ကိုပဲျဖစ္ေပၚေစနိုင္တယ္။  ဂါရဝတရား
ကင္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ သူမ်ားကိုမခန္႕ေလးစားဆက္ဆံတယ္၊  ကိုယ့္ကိုယ္ကိုပဲအထင္ၾကီးတယ္။ နိဝါတတရား
ကင္းတဲ့လ ူဆိုတာကလဲ   ငါသိ  ငါတတ္  ငါသာျမတ္   ဆိုျပီး   ဆရာၾကီး ဂိုက္ဖမ္းတယ္။  အဲ့ဒိလိုလူမ်ိဳးဟာ
ဘယ္ အဖဲြ႕အစည္း ကိုမွ ေအာင္ျမင္ ေပါက္ေရာက္ေအာင္ မလုပ္ေပးနိုင္ဘူး၊  ပန္းတိုင္ ကိုေရာက္ေအာင္မခ်ီ
တက္နိုင္ဘူး၊    အဖဲြအစည္း တခု   မေအာင္ျမင္ဘူး    မေပါက္ေရာက္ဘူး၊    မတိုးတက္ဘူး၊ ပန္းတိုင္ကိုမ
ေရာက္ေသးဘူး  ဆိုတာဟာ  အဲ့ဒိလို  ကိုယ့္ကိုယ္ကို အထင္ၾကီးတဲ့လူေတြ၊  သူတပါးကိုအထင္ေသးတဲ့လူ
ေတြမ်ားေနလို႕ပဲ။  အဲဒိလို လူေတြ မ်ားေနေတာ့ လူတိုင္းက  ငါသာလွ်င္ အၾကီးအက ဲျဖစ္သင့္တယ္၊  ငါသာ
လွ်င္  သူတို႕ ထက္တတ္တယ္၊  ငါသာလွ်င္ ဒီရာထူးနဲ႕ထိုက္တန္တယ္ ထင္လာေတာ့တယ္။  အဲ့ဒိလိုအခ်င္း
ခ်င္း  ေနရာလုၾက၊  ေစာ္ကားၾက၊  သူ႕ထက္ငါ  ပါဝါေတြ  ျပၾကနဲ႕  တျဖည္းျဖည္းနဲ႕   အခ်င္းခ်င္းကို   ရန္သူ
ေတြလို႕ ျမင္လာတယ္။    ဗုဒၶအဖဲြ ့အစည္း ဆိုတာက အျပိဳင္အဆိုင္ မရွိလို႕ ထားပါေတာ့၊ လူေလာကထဲက
အဖြဲ႕အစည္း ေတြမွာဆိုရင္ အျပိဳင္အဆိုင္ ေတြသိပ္ေပါတယ္။  အျပိဳင္အဆိုင္ လဲလုပ္ကိုလုပ္ေနရတာ။ ဒါေပ
မဲ့   ကိုယ့္အဖဲြ႕အစည္း ထဲမွာတင္ အခ်င္းခ်င္း   ျပိဳင္ဆိုင္  ထုႏွက္ေနရေတာ့ တျခား အဖဲြ႕ကိုလဲ အၾကိမ္ၾကိမ္
အရႈံးေပးေနရသလို၊  ကိုယ့္အဖဲြ႕ ေတြဟာလဲ အစိပ္စိပ္ အမႊာမႊာေတြ  ျဖစ္နဲ႕ ေနာက္ဆုံးပန္းတိုင္ဆိုတာဘာ
မွန္းက ိုမသိၾကေတာ့ဘူး  ျဖစ္ကုန္ေတာ့တာပဲ   ကိုရင္သာဂိေရ…။  အဲ့ဒိေတာ့   အခ်င္းခ်င္း  အျပန္အလွန္ရို
ေသေလးစားမႈ ဆိုတာဟာ ေနရာတကာမွာ သိပ္အေရးၾကီးတဲ့အခ်က္ပဲ ျဖစ္တယ္ကဲြ႕။
            ကိုရင္သာဂိ၏ စိတ္ထဲတြင္ မရွင္းမလင္းျဖစ္ေနေသာ အရာမ်ားသည္ ဆရာေတာ္၏စိတ္ရွည္လက္
ရွည္ ေစတနာ  ထားရွင္းျပမႈေၾကာင ့္ေက်နပ္မႈ  အတိုင္းအတာတခု  အထိေရာက္ရွိခဲ့သည္။   ဆက္ေမးစရာ
ေမးခြန္း  လဲမရွိေတာ့ျပီျဖစ္၍   ျငိမ္လွ်က္ပင္ ေနလိုက္သည္။  ဆရာေတာ္က ဆက္လက္    မိန္႕ၾကားသည္။
ယဥ္ေက်းမႈ  ဆိုတဲ့ စကားလုံး ကို  ကိုရင္  ဘယ္လိုနားလည္ထားလဲ ဆိုတာနည္းနည္း  ေျပာျပၾကည့္ပါလား
တပည့္ေတာ္ နားလည္ သေလာက္ကေတာ့  ယဥ္ေက်းမႈ  ဆိုတာ….ဟု ေျပာျပီး  ဘယ္လိုစကားလုံးေဝါဟာ
ရ မ်ားကို သုံးႏႈန္း ေျပာဆိုရမည္ကို မသိသျဖင့္ မဆက္နိုင္ပဲရွိေန၏။  ဆရာေတာ္ကလည္းအခ်ိန္အတန္ၾကာ
သည္အထိ စဥ္းစားခြင့္ျပဳထား၏။  ဘာတစ္ခြန္းမွ ဝင္ေရာက္ ေျပာဆို ေထာက္ေပးျခင္း မရွိေသး။  ယဥ္ေက်း
မႈဆိုတာ…..   ဟုေျပာျပီး   မဆက္နိုင္ဘဲ ရွိျပန္၏။   ထိုအခါ    ဆရာေတာ္က ဟုတ္တယ္…ကိုရင္..တပည့္
ေတာ္တို႕  ကိုရင့္အရြယ္  ဆယ့္ငါးႏွစ္ေလာက္တုန္းက   ယဥ္ေက်းမႈ  ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတဲ့    ေမးခြန္းမ်ိဳးကို
ေတာင္ မစဥ္းစားဘူးေသးပါဘူး၊  ကိုရင္က စဥ္းစားေနျပီ  ဆိုေတာ့    တပည့္ေတာ္ထက္သာတာေပါ့ု…ယဥ္
ေက်းမႈ  ဆိုတာထက္   ယဥ္ေက်းတယ  ္ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာကိုအရင္စဥ္းစားသင့္တယ္…ယဥ္ေက်းတယ္
ဆိုတာ   ဘာလဲ…  တပည့္ေတာ ္အျမင္ေတာ့  ယဥ္ေက်းတယ္ဆိုတာ လူတကာခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏိုးသြားေအာင္
ေျပာဆိုနိုင္တာ၊  ေျပာဆိုတတ္တာ၊  ေျပာဆိုေလ့ရွိတာ  ကို  ယဥ္ေက်းတယ္ လို႕ထင္တာပဲ…တကယ္ေတာ့
ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုတာ ယဥ္ေက်းတဲ့အမႈ  ကို  ယဥ္ေက်းမႈ  ပဲလို လြယ္လြယ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ရင္ေတာ့  အင္းဟုတ္
ေပသားပဲလို႕  လကၡံၾကမွာ ျဖစ္ေပမဲ့..  ယဥ္ေက်းတယ္  ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုရင္ အဓိပၸါယ္ဆက္ဖြင့္ဖို႕အေတာ္
ခတ္တယ္. .အဲ့ဒိေတာ့  ယဥ္ေက်းတယ္  ဆိုတာကို တပည့္ေတာ္ကေတာ့မဂၤလာတရားသုံးဆယ့္ရွစ္ပါးနဲ႕အ
ညီ  ေနထိုင္  က်င့္ၾကံ  ေျပာဆိုျခင္း လို႕အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်င္တယ္..ဟုမိန္႕ျပီး ကိုရင္သာဂိဘာျပန္ေျပာမည္ကို
အကဲခတ္လိုက္သည္။
          ကိုရင္သာဂိက  ဒါဆုိရင္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ဆိုတာေတြကို  ဘယ္သြားထားမလဲဘုရား…ရိုးရာ
ဝတ္စုံေတြ၊  ရိုးရာ ဂီတေတြ၊  ရိုးရာအစားအေသာက္  ေတြကေရာ ဘယ္လို ပတ္သက္  ဆက္ႏြယ္မႈရွိေတာ့
မလဲဘုရား…  သုံးဆယ့္ရွစ္ျဖာမဂၤလာ  ထဲမွာ အဲ့ဒိအရာေတ ြ   မပါဘူးဘုရား…ဆရာေတာ္ မိန္႕ေနတာေတြ
နဲ႕  တပည့္ေတာ္   စဥ္းစားေနတာ  ေတြနဲ႕က  နည္းနည္း အံေခ်ာ္ေနသလို ခံစားရတယ္ဘုရား  ဟုေလွ်ာက္
လိုက္သည္။
         ဟုတ္ပါတယ္.. ကိုရင္ ေျပာတာလဲ   မွန္သင့္သေလာက္ မွန္ပါတယ္…တကယ္ေတာ့တပည့္ေတာ္လဲ
ယဥ္ေက်းတယ္  ဆိုတာဘာလဲ  ယဥ္ေက်းမႈ  ဆိုတာဘာလဲ၊  ယဥ္ေက်းမႈ  အေမြအႏွစ္  ဆိုတာ  ဘာလဲလို႕
အေသအခ်ာ မေလ့လာမိခဲ့ပါဘူး..ဒါေပမဲ့.  ယဥ္ေက်းတဲ့အမႈ  ကို   ယဥ္ေက်းမႈ လို႕ေခၚတယ္ဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္
ဖြင့္ဆိုခ်က ္ေလာက္နဲ႕လဲ အားရ တင္းတိမ္မႈ မရွိဘူး…အျခား လက္လွမ္းမွီ သေလာက္စာအုပ္စာေပေတြမွာ
ေလ့လာျပန္ေတာ့လဲ အဲ့ဒါေတြရဲ႕    အဓိပၸါယ္ အတိအက်ကို  မေတြ႕ခဲ့ဘူး..တပည့္ေတာ္ရဲ႕  ေလ့လာမႈအား
နည္းတာေၾကာင့္ လဲျဖစ္နိုင္တယ္.. ဒါေပမဲ့  တပည့္ေတာ္ရဲ႕ အျမင္အရေတာ့   ယဥ္ေက်းမႈဆိုတာ သူ႕အရပ္
သူ႕ေဒသအေလွ်ာက္  သူ႕ယဥ္ေက်းမႈနဲ႕  သူရွိခဲ့ၾကတယ္…ေျပာဆိုဆက္ဆံေနထိုင္မႈပုံစံ    လို႕ဆိုရမွာေပါ့…
အဲ့ဒိေဒသ  လူေနမႈ၊  ဆက္ဆံမႈ၊  ေျပာဆိုမူ၊  လူေနမႈစနစ္နဲ႕  လူခ်စ္လူခင္   ေပါမ်ားေအာင္ျပဳမူေနထိုင္ျခင္း၊
လူတကာ လက္ခံနိုင္ေအာင္ ေျပာဆိုဆက္ဆံေနထိုင္ျခင္း ကိုပ ဲ  ယဥ္ေက်းတယ္လို႕ေခၚတယ္ထင္တာပဲ….
အဲ့ဒိေတာ့  ဘယ္အရပ္  ဘယ္ေဒသ  ဘယ္နိုင္ငံမွာ ဘယ္လို ေနထိုင ္ျပဳမူ ေျပာဆိုဆက္ဆံၾကတယ္ဆိုတာ
ကိုေတာ့  တပည့္ေတာ္ မသိဘူး…တပည့္ေတာ္တို႕   နိုင္ငံမွာေတာ့ မဂၤလာတရား  သုံးဆယ့္ရွစ္ပါး နဲ႕အညီ
ေျပာဆို ဆက္ဆံ ေနထိုင္တာကို    ယဥ္ေက်းတယ္ လို႕ဆိုၾကတာပဲ…. အဲ့ဒ ိ  သုံးဆယ့္ရွစ္ပါးထဲမွာလဲဂါရဝ
နဲ႕  နိဝါတ  ဟာပိုျပီးေတာ့ ေလးနက္ေနျပန္တယ္။  လိုရင္းကိုခ်ံဳ႕ျပီး ေျပာရရင္ေတာ့  ယဥ္ေက်းတယ္ ဆိုတာ
မဂၤလာတရားနဲ႕ အညီျပဳမ ူေျပာဆို ေနထိုင္ျခင္း၊  ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ဆိုတာ ေရွးဘိုးဘြားဘီဘင္ လက္
ထက္ ကတည္းက ထိမ္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တဲ့  စာေပ၊ ဂီတ၊ အနုပညာ၊ အဝတ္အထည္၊အေဆာက္အဦး
ေတြပဲ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုတာကေတာ့ ေရွ႕မွာေျပာခဲ့တာေတြအားလုံးကိုခ်ံဳေျပာလိုက္တာပဲ..အဲ့ဒိေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈ  ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ႕အဓိပၸါယ္ဟာ သိပ္ကို နက္နဲတယ္၊  ဖြင့္ဆိုဖို႕ ခက္ခဲတယ္၊  လိုက္နာက်င့္သုံး
ဖို႕ထိန္းသိမ္းဖို႕ပိုျပီးေတာ့ခက္္ခဲတယ္။
        ဒါဆိုရင္  တပည့္ေတာ္တို႕ ငယ္ငယ္က သင္ခဲ့ရတဲ့    မိဦးဖဦးဆရာ့ဦးကို ခူး၍အလ်င္မစားႏွင့္ ဆိုတာ
ေတြကေရာဘုရား၊ အဲ့ဒါေတြကလည္း  ဆရာေတာ ္မိန္႕ခဲ့တဲ့ မဂၤလာတရား  သုံးဆယ့္ရွစ္ပါး     ထဲမွာမပါပါ
လားဘုရား…။
        ဟုတ္တယ္…ကိုရင္..ကိုရင္ေျပာတာ သိပ္မွန္တာေပါ့…တပည့္ေတာ္တို႕လူမ်ိဳး၊  ဓေလ့ ထုံးတမ္း အစဥ္
အလာဟာ သိပ္ျပီးေတာ့   ႏူးညံ့  သိမ္ေမြတယ္ လို႕ေျပာရမယ္…။  တခုေတာ့  တပည့္ေတာ္တို႕စဥ္းစားလို႕
ရတယ္။  ယဥ္ေက်းတယ္  ဆိုတာ သူ႕အရပ္ သူ႕ေဒသအလိုက္  သူ႕ထုံးတမ္း  အစဥ္အလာအလိုက္ ကြဲျပား
မႈ ရွိတယ္ ဆိုတာရယ္၊   အဲ့ဒိလို လူၾကီးသူမ လူပညာရွိတို႕ရဲ႕အဆုံးအမ  ၾသဝါဒေတြ  ရွိေနတာကပဲတပည့္
ေတာ္တို႕လူမ်ိဳးေတြကို ပိုမိုယဥ္ေက်းေစတယ္ ဆိုတာပါပဲ။
          တင္ပါဘုရား .အဲ့ဒိေလာက္ဆိုရင္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ကို တပည့္ေတာ္မွန္းဆနိုင္ပါျပီဘုရား။
ဆက္လက္ေရးသားပါဦးမည္။ ........................ေရးသားသူ။   ။တီအာဝုိင္

No comments:

Post a Comment